Kissan ulkoilu ja laki

Kissan vapaasta ulkoilusta esiintyy monenkirjavia mielipiteitä. Laki ja sopimukset kissan vapaanapitoa koskien ovat kuitenkin hyvin selkeät. Lemmikkieläinten suojelua koskevan sopimuksen nojalla kissa on jätetty heitteille, mikäli se on valvomatta kotipiirin rajojen ulkopuolella, ja heitteillejättö on yksiselitteisesti kielletty metsästyslaissa. Lisäksi taajamassa kissan on oltava omistajansa jatkuvassa valvonnassa myös sen takia, ettei se pääse järjestyslaissa kissoilta (ja koirilta) kielletyille yleisille alueille.

Alla on suoria lainauksia Suomen laeista ja kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Lopussa on poliisin ylijohdon kirjoittama selvitys koskien kissan vapaata ulkoilua ja linkki rauhoitettujen eläinten ohjeelliseen arvoon, jonka kissan omistaja on velvollinen maksamaan valtiolle kissan tappamasta eläimestä.


Järjestyslaki
4 luku Eläimet
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua; (19.12.2003/1195)

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa.

Metsästyslaki
10 luku
75 § Metsästyslain säännösten rikkominen
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

7) jättää heitteille ja hylkää kissan vastoin 85 §:n säännöstä,
on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, metsästyslain säännösten rikkomisesta sakkoon.

85 §:n säännös:
Huolenpito kissasta
Kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty.

Lemmikkieläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus
1 artikla
Määritelmät

5. Heitteillä oleva eläin tarkoittaa joko koditonta lemmikkieläintä tai sellaista lemmikkieläintä, joka on omistajansa tai haltijansa kotipiirin rajojen ulkopuolella, eikä kenenkään muun omistajan tai haltijan hallinnassa tai suorassa valvonnassa.

Poliisin ylijohdon vastaus kirjeeseen kissan vapaana pidosta

Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista