Yhdistyksen säännöt

ELÄINSUOJELUYHDISTYS DEWI RY SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry ja sen kotipaikka Turun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Turun kaupunki ympäristökuntineen.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on edistää löytöeläinten sekä uutta kotia etsivien eläinten asemaa ja uudelleen sijoittamista. Yhdistyksen tarkoitus on jakaa tietoa ja kannustaa ihmisiä eläinten hyvinvoinnin ylläpitämiseen, vastuunottamiseen niin omien kuin myös muiden eläinten hoidossa ja hyvinvoinnissa.

3§ Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan tavalla, joka edistää eläinten hyvää kohtelua,
-ottaa talteen löytöeläimiä,
-neuvoo eläinsuojeluun ja eläinten hoitoon liittyvissä kysymyksissä,
-etsii sijaiskoteja löytöeläimille,
-hoitaa eläimet sijaiskodeissa, kunnes eläimet saavat pysyvät kodit,
-harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
-julkaisee kodittomien eläinten hyväksi kalenteria,
-pyrkii toimimaan yhteistyössä muiden eläinten yleistä hyvinvointia tukevien tahojen kanssa,
-voi julkaista omaa tiedotuslehteä tai sähköistä uutiskirjettä,
-järjestää jäsenkokouksia jäsenilleen,
-voi järjestää tutustumis- ja opintomatkoja jäsenilleen ja myös muille asiasta kiinnostuneille,
-voi tukea rahallisesti vähävaraisia ihmisiä kissojen eläinlääkärikustannuksissa, erityisesti sterilointi- ja sirutuskuluissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
-ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
-järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
-järjestää maksullisia koira-/kissanäyttelyitä
-harjoittaa kirpputoritoimintaa
-omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
-harjoittaa voittoa tavoittelematta eläinsuojelutyötä edistävää palvelutoimintaa, kuten pitää yllä löytöeläinkotia,
-ylläpitää toimistotilaa kohtuullisilla kustannuksilla.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttävältä yhteisöltä edellytetään, että sen toiminnan pääasiallinen tarkoitus on eläinsuojelun edistäminen.

Hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous.

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sijaiskotivastaava sekä vähintään kaksi (2) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet tulee valita yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä nimittää tarvittaessa ulkopuoleltaan muita toimihenkilöitä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sijaiskotivastaava, taloudenhoitaja, sihteeri tai hallituksen muu jäsen, kukin yksin.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yhteisöjäsenen siihen valtuuttama edustaja. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostina tai kirjallisena kullekin jäsenelle jäsenen yhdistykselle antamaan sähköposti- tai postiosoitteeseen.

12§ Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
6. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien siitä antama lausunto.
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

13§ Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sijaiskotivastaava ja muut jäsenet seuraavalle toimikaudelle
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.